top of page

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van VIRIDIS business advisory, hierna te noemen: “VIRIDIS”, statutair gevestigd te Stolwijk, ingeschreven bij de kamer van koophandel Den Haag onder nummer 73766739.

Artikel 1         Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VIRIDIS en alle eventuele vervolgovereenkomsten en nieuwe overeenkomsten met dezelfde Opdrachtgever(s).

 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door VIRIDIS zijn aanvaard.

 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de ontstane situatie te voorzien.

 5. VIRIDIS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van de wijzigingen heeft gereageerd, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing, of worden geacht te zijn aanvaard.

 6. Indien VIRIDIS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VIRIDIS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2        Opschorting & ontbinding
 1. De Overeenkomst kan door VIRIDIS schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen.

 2. VIRIDIS is voorts gerechtigd de overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 3. Aan Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien VIRIDIS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en VIRIDIS daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW).

 4. VIRIDIS behoudt bij een beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 3        Offertes, aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van VIRIDIS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

 2. VIRIDIS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VIRIDIS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VIRIDIS anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VIRIDIS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4        Contractduur & uitvoering
 1. De overeenkomst tussen VIRIDIS en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever VIRIDIS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VIRIDIS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. VIRIDIS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 4. VIRIDIS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Indien door VIRIDIS of door VIRIDIS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. VIRIDIS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VIRIDIS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VIRIDIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VIRIDIS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VIRIDIS zijn verstrekt, heeft VIRIDIS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan VIRIDIS ter beschikking heeft gesteld. VIRIDIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VIRIDIS is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VIRIDIS zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VIRIDIS gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VIRIDIS bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van VIRIDIS op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VIRIDIS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 12. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VIRIDIS gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VIRIDIS daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5        Overmacht
 1. VIRIDIS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VIRIDIS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VIRIDIS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. VIRIDIS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VIRIDIS zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. VIRIDIS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover VIRIDIS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VIRIDIS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6        Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door VIRIDIS aangegeven.

 2. VIRIDIS is gerechtigd om periodiek te factureren.

 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 4. VIRIDIS heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VIRIDIS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VIRIDIS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VIRIDIS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7        Aansprakelijkheid
 1. VIRIDIS zal de werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. VIRIDIS is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van VIRIDIS.

 2. De aansprakelijkheid van VIRIDIS is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan VIRIDIS ingevolge het bepaalde in de opdrachtbrief verschuldigde honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van VIRIDIS. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere opdrachtgevers; alsdan betaalt VIRIDIS aan alle opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1) maal de aan VIRIDIS ingevolge het bepaalde in de opdrachtbrief verschuldigde honorarium.

 3. Aansprakelijkheid van VIRIDIS voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van VIRIDIS.

 4. Buiten de in artikel 8.1 tot en met 8.3 genoemde gevallen rust op VIRIDIS geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

 5. De aansprakelijkheid van VIRIDIS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever VIRIDIS onverwijld (maximaal binnen 14 dagen na het vaststellen van het gebrek) en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en VIRIDIS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat VIRIDIS in staat is inhoudelijk te reageren.

 6. Het recht om schade te vorderen vervalt zes maanden na het bekend worden van het schadegeval.

 7. VIRIDIS zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VIRIDIS is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van VIRIDIS optreden.

 8. De in artikel 14 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel VIRIDIS (zelve) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het team.

Artikel 8        Vrijwaring
 1. Opdrachtgever vrijwaart VIRIDIS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VIRIDIS toerekenbaar is. Indien VIRIDIS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden VIRIDIS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VIRIDIS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VIRIDIS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9        Overige bepalingen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VIRIDIS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. De versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met VIRIDIS.

 

Opgesteld op 22 februari 2019

Laatst gewijzigd op 25 maart 2019

bottom of page